Integritetspolicy

Latest update 14 August 2023

Denna integritetspolicy (hädanefter kallad “denna policy”) anger policyerna för hur Base Affiliate kommer att behandla informationen och personuppgifterna som du har lämnat till oss och som gör det möjligt för oss att effektivt hantera din relation med oss.

Denna policy gäller för våra webbplatser, applikationer, produkter och/eller tjänster som länkar till denna policy eller för vilka det inte finns någon separat policy (hädanefter kallad “Våra tjänster”). Denna integritetspolicy är utformad för att ge dig en bättre förståelse av informationen vi samlar in, varför vi samlar in den informationen, hur vi hanterar den informationen, vem vi delar den personliga informationen med, dina rättigheter i samband med insamling, bearbetning och avslöjande av sådan information och andra relevanta integritets- och säkerhetsfrågor.

All personlig information som du lämnar till oss eller som vi redan har kommer att behandlas i enlighet med och på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. All information tillhandahålls via Base Affiliate-webbplatsen (“Webbplatsen”) eller på annat sätt som Base Affiliate kan göra tillgänglig från tid till annan.

Genom att läsa denna policy förstår och samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att behandlas på det sätt som anges i denna policy. Om du inte godkänner villkoren i denna integritetspolicy bör du inte använda webbplatsen eller på annat sätt lämna in din personliga information till oss.

Varje hänvisning i denna policy till “Bas Affiliate”, “oss”, “vi” eller “vår/vår” hänvisar till personuppgiftsansvarig för personuppgifter, d.v.s. H. Base Affiliate, ett svenskt företag med organisationsnummer 559298-0253 och registrerad adress på Uranusvägen 12 A, 184 50 Åkersberga. och vem som äger webbplatsen OnlineSwissCasino.com

All behandling av personuppgifter som utförs av Base Affiliate enligt beskrivningen i denna integritetspolicy är i enlighet med:

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/679 av den 27 april 2023 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter, om fri rörlighet för uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (Allmän dataskyddsförordning) (nedan “förordning” eller “GDPR”).

GDPR kallas nedan kollektivt för “sekretesslagar”.

Base Affiliate bestämmer hur och för vilket ändamål personuppgifterna behandlas och agerar därför som en “Personuppgiftsansvarig” i enlighet med gällande dataskyddslagar.

definitioner

Ansvarig för personuppgifter

“Personuppgiftsansvarig” avser den fysiska eller juridiska person, offentlig myndighet, myndighet eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer för vilka ändamål personuppgifter behandlas och hur behandlingen utförs; om behandlingens syften och art bestäms av unionslagstiftningen eller en medlemsstats lag, kan den personuppgiftsansvarige för behandlingen av personuppgifter eller de särskilda kriterierna för utnämningen av den registrerade uppfyllas av unionslagstiftningen eller lagen i medlemsstaterna.

Personuppgiftsassistent

Med ”personuppgiftsbiträde” avses den fysiska eller juridiska person, myndighet, myndighet eller annat organ som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning.

Personlig information

“Personuppgifter” avser all information som identifierar dig som individ eller som relaterar till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

säkerhet

Base Affiliate lagrar din personliga information digitalt på krypterade hårddiskar.

Skydd av personuppgifter

Personlig information vi lagrar skyddas av de högsta säkerhetsrutiner och system som är vanliga i branschen. Vi är engagerade i att skydda personlig information inte bara genom kvalitet och höga standarder, utan också genom den bästa och mest effektiva tillämpningen av lagen. Vi är skyldiga att endast behandla personuppgifter om denna behandling är baserad på genuina och legitima grunder baserade på en av de rättsliga grunderna som anges i GDPR.

Behandling baserad på våra legitima intressen

Ett berättigat intresse är när vi har ett affärsmässigt eller kommersiellt skäl att behandla personuppgifter. I sådana fall har vi åtagit oss att skydda dina personuppgifter och det sätt på vilket dessa uppgifter behandlas och att säkerställa att sådan behandling inte är orättvis mot dig eller dina intressen.

Om vi ​​beslutar att behandla dina personuppgifter på grundval av legitima intressen kommer vi att informera dig om vilka legitima intressen som berörs och tillhandahålla en mekanism för dig att ställa eventuella frågor och/eller invända mot denna behandling. Det är viktigt att notera att Base Affiliate inte är skyldig att stoppa behandlingen om grunderna för behandlingen väger tyngre än din rätt att invända.

Behandling baserad på ditt samtycke

Samtycke är inte den enda grund som vi kan eller måste förlita oss på för att behandla dina personuppgifter. Vi behandlar endast personuppgifter på grundval av ditt samtycke i de fall vi inte kan eller vill förlita oss på en underliggande rättslig grund (t.ex. efterlevnad av en rättslig skyldighet eller berättigat intresse). Om vi ​​behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke har du rätt att när som helst och på samma sätt som tidigare återkalla ditt samtycke. I det fall du utövar din rätt att återkalla ditt samtycke kommer vi att bedöma om vi kan (eller krävs) att behandla dina personuppgifter på annan laglig grund än samtycke. I det här fallet kommer vi att meddela dig om detta. Att återkalla ditt samtycke ogiltigförklarar inte behandlingar som utfördes innan du återkallade ditt samtycke.

Behandling baserad på samtycke

För att undvika eventuella missförstånd vill vi påpeka att vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke i de begränsade fall där vi inte kan eller vill förlita oss på annan rättslig grund (t.ex. våra legitima intressen). .

I de fall behandlingen baseras på ditt samtycke (som vi aldrig kommer att anta har lämnats, men som vi måste ha inhämtat från dig på ett tydligt och uttryckligt sätt), har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och detta som du borde ha lämnat det till oss.

Om du utövar din rätt att när som helst återkalla ditt samtycke (genom att skriva till oss på postadressen eller e-postadressen nedan), kommer vi i det skedet att avgöra om det finns en alternativ rättslig grund för att behandla dina personuppgifter (till exempel på grund av en rättslig skyldighet som vi är föremål för) som ger oss rätten (eller till och med skyldigheten) att behandla dina personuppgifter utan ditt samtycke och informera dig i sådana fall.

Om vi ​​ber dig om sådana personuppgifter kan du alltid vägra, men om du vägrar att tillhandahålla den information som behövs för att utföra de begärda tjänsterna, är det inte nödvändigtvis säkert att vi kan tillhandahålla dessa tjänster (särskilt om samtycke är det enda rättslig grund vi har).

Bara för att vara tydlig, samtycke är inte den enda grunden som tillåter oss att behandla dina personuppgifter. I föregående avsnitt ovan har vi beskrivit de olika grunder som vi förlitar oss på när vi behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål.

Småkakor

När du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in särskilda kategorier av personlig information genom användning av cookies och liknande tekniker.

För mer detaljerad information om vad cookies är och hur och varför vi behandlar sådan data på detta sätt (inklusive skillnaden mellan nödvändiga och icke-nödvändiga cookies), se vår detaljerade men lättförståeliga cookiepolicy.

andra ändamål

Vi kan behöva använda och lagra personlig information för att förhindra förlust och för att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom eller andras rättigheter, i enlighet med våra legitima intressen.

lagring av data

Vi behåller data under begränsade perioder när det är nödvändigt för legitima affärs- eller juridiska ändamål. Vi försöker se till att våra tjänster skyddar data från oavsiktlig eller skadlig radering. På grund av detta kan det uppstå förseningar från det att du raderar något tills kopior raderas från våra aktiva system och backupsystem. Behöver du mer information, kontakta oss på alexander@baseaffliate.se

Tillåtet utlämnande av personuppgifter till tredje part

Utan att det påverkar någon annan bestämmelse i denna integritetspolicy, kan personuppgifter som rör dig lämnas ut till auktoriserade tredje parter inom eller utanför EU/EES där sådant avslöjande är tillåtet eller krävs enligt personuppgiftslagar och/eller annan tillämplig lagstiftning. Dessa auktoriserade tredje parter kan inkludera, men är inte begränsade till, Base-filialer, andra tredje parter och organisationer såsom brottsbekämpande myndigheter, partnerredovisnings- och revisionsbyråer, tillsynsmyndigheter, behöriga myndigheter och leverantörer av digital marknadsföring. Vi kan också dela sådan personlig information med organisationer som du har presenterat för oss, tredje parter som du har bett eller tillåtit oss att dela din information med eller andra tredje parter som vi behöver dela din personliga information med för vår räkning tillhandahåller produkter och /eller tjänster du har efterfrågat. De personuppgifter som delas beror på de produkter och/eller tjänster du vill använda.

Om sådan personlig information behöver överföras utanför EES – Europeiska ekonomiska samarbetsområdet – kommer vi att säkerställa att alla nödvändiga och lämpliga skyddsåtgärder finns på plats. Vi kan också dela personlig information med andra företag inom dotterbolag eller dotterbolag och med affärspartners eller efterföljande rättighetsinnehavare av vår verksamhet. Hur dataöverföring utanför EES hanteras beskrivs nedan. Dina personuppgifter kommer aldrig att delas med tredje part i marknadsföringssyfte (såvida du inte ger ditt samtycke).

Utlämnande av personuppgifter till andra kategorier av mottagare

Relevant information kan också lämnas ut (och alltid i enlighet med dataskyddslagar) till/med Base Affiliate-medlemmar och anställda, till/med andra företag inom Base Affiliate (t.ex. i enlighet med juridiska skyldigheter) och/eller till eller delas med/med affiliates och/eller underleverantörer baserade i EU där det är relevant för något av de syften som beskrivs i denna integritetspolicy (inklusive till/med våra tjänsteleverantörer som möjliggör funktionaliteten på webbplatsen och/eller de tjänster du har begärt). Personlig information kommer endast att delas av oss i syfte att tillhandahålla de tjänster du har begärt eller av andra lagliga skäl (inklusive auktoriserade avslöjande som inte kräver ditt samtycke).

Alla auktoriserade avslöjande görs i enlighet med dataskyddslagar (t.ex. alla våra personuppgiftsbiträden är bundna av kraven i dessa dataskyddslagar, inklusive en strikt skyldighet att hålla all mottagen information konfidentiell och att säkerställa att deras anställda/anställda är också omfattas av liknande skyldigheter). De tjänsteleverantörer som nämns ovan (våra databehandlare) omfattas också av ett antal andra skyldigheter (särskilt de som anges i artikel 28 i GDPR).

Dina personuppgifter kommer aldrig att delas med tredje part i marknadsföringssyfte (såvida du inte ger ditt samtycke).

internetkommunikation

Du bör vara medveten om att data som skickas över Internet kan överföras över internationella gränser, även om avsändaren och mottagaren av uppgifterna är i samma land. Vi kan inte vara ansvariga för något du eller någon tredje part gör eller inte gör i samband med personlig information innan vi tar emot den, inklusive men inte begränsat till överföring av personlig information från dig till oss via ett land som är mindre omfattande dataskydd än inom EU och detta oberoende av tekniska hjälpmedel (t.ex. WhatsApp, Skype, Dropbox etc.).

Dessutom tar vi inget ansvar för säkerheten för dina uppgifter i samband med överföring över Internet, såvida inte vårt ansvar uttryckligen framgår av en lag i Sverige.

riktigheten av personuppgifterna

Alla rimliga ansträngningar görs för att hålla den personliga information vi har om dig uppdaterad och så korrekt som möjligt. Du kan granska informationen vi har om dig när som helst genom att kontakta oss enligt nedan. Om du upptäcker några felaktigheter kommer vi att korrigera dem och radera dem vid behov. Nedan hittar du en detaljerad lista över dina lagliga rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Länkar till tredje parts webbplatser

Länkar till tredje parts webbplatser som tillhandahålls av oss är tydligt markerade och vi är inte på något sätt ansvariga (inte heller kan vi anses stödja på något sätt) innehållet på sådana webbplatser (inklusive eventuell tillämplig integritetspolicy eller databehandling). Vi rekommenderar starkt att du läser sekretesspolicyn för dessa tredje parts webbplatser.

Överföring av data utanför EES

Dina personuppgifter kommer endast att överföras utanför EES eller annat land utanför EES som Europeiska kommissionen anser erbjuder en adekvat skyddsnivå (även kallade “vitlistade länder” – listade här https://commission.europa. eu / law/law-topic /data-protection/international-dimension-data-protection/adaquacy-decisions_en ) i följande fall: Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till att göra det; när det är nödvändigt för att upprätta eller utföra något avtal som ingåtts mellan dig och Baspartnern; eller för att följa rättsliga skyldigheter och skyldigheter och att agera därefter.

När personuppgifter överförs utanför EES, inom Base Affiliate eller till någon av Base Affiliates affärspartner, säkerställer vi att alla lämpliga skyddsåtgärder finns på plats för att säkerställa att samma skydd erbjuds och samma standarder tillämpas som inom EES. Du har rätt att få en kopia av dessa skyddsåtgärder genom att kontakta oss på adressen nedan.

Avtal som innehåller EU Standard Contractual Clauses (EU Standard Clauses) används, som kräver att den juridiska person som tar emot personuppgifterna tillämpar samma standarder som den skulle omfattas av om den verkar inom EES. När data överförs till USA och företaget som tar emot uppgifterna är registrerat under Privacy Shield (ett ramverk som säkerställer skydd av personuppgifter), antas överföringen ha samma skyddsnivå som tillhandahålls av godkänd av Europeiska Provision.

den registrerades rättigheter

Base Affiliate åtar sig att ge dig bästa möjliga stöd om du vill utöva någon av dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. I vissa fall kan vi behöva verifiera din identitet innan vi följer din begäran om att utöva en relevant rättighet.

tillträdesrätt

Du har rätt att fråga oss om vi behandlar personuppgifter om dig, och om vi gör det har du rätt att få tillgång till dessa personuppgifter och följande information: vilka personuppgifter vi har, varför vi behandlar dem, vilka vi är avslöjar hur länge vi tänker behålla dem (om möjligt),

– om vi överför dem till utlandet och vilka garantier vi tillämpar för att skydda dem, vilka rättigheter har du, hur man lämnar in ett klagomål,

– varifrån vi fick dina personuppgifter, och – om vi genomförde automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) och relaterad information.

Rätt till rättelse

Du har rätt att kontakta oss och begära att dina felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas och/eller kompletteras.

Rätt till radering (“Rätten att bli glömd”)

Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter och vi kommer att göra det omedelbart, men endast där:

• personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in; eller

• du ​​har återkallat ditt samtycke (i de fall behandlingen baseras på ditt samtycke) och vi har ingen annan rättslig grund för att behandla dina personuppgifter; eller

• Du har framgångsrikt utövat din rätt att invända (enligt beskrivningen nedan); eller

• dina personuppgifter har behandlats olagligt; eller

• Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för; eller

• Det finns särskilda omständigheter som rör barns rättigheter.

Oavsett omständigheterna är vi inte juridiskt skyldiga att följa din begäran om radering om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som ålagts oss.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock endast rätt att utöva denna rätt om:

– riktigheten av dina personuppgifter bestrids (se rätten till rättelse ovan), under en period som gör det möjligt för oss att verifiera riktigheten av personuppgifterna; eller

– behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av dina personuppgifter; eller

– Vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål för vilka de samlades in, men du behöver personuppgifterna för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller

– Du har utövat din rätt att invända och en granskning av våra legitima skäl för att häva din invändning pågår.

Om du framgångsrikt utövar denna rättighet kan vi endast behandla dina personuppgifter:

• När vi har ditt samtycke; eller

• Att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller

• För att skydda en annan persons eller enhets rättigheter; eller

• Hänsyn till viktiga allmänna intressen.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att vi returnerar alla personuppgifter som du tidigare har lämnat till oss. Vi kommer att tillhandahålla dessa uppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande, maskinläsbart format eller (där det är tekniskt möjligt) överföra uppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att detta inte påverkar andras rättigheter och friheter. Du har endast rätt att utöva denna rätt om:

– Behandlingen baseras på ditt samtycke eller på grundval av ett avtal med dig; och Bearbetningen är automatiserad.

Rätt att återkalla samtycke

För mer information om denna rätt, se avsnittet “Behandling baserat på samtycke” ovan.

Rätt att invända mot behandling

Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om vi ​​endast behandlar dina personuppgifter för något av följande ändamål:

– Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift i allmänhetens intresse; eller

– När behandlingen är nödvändig för ändamål relaterade till våra eller tredje parts legitima intressen.

Behandlingen kommer endast att stoppas om den personuppgiftsansvarige inte har lämnat tvingande eller legitima skäl som väger tyngre än dina invändningar i en sådan begäran och som kräver fortsatt behandling.

Om dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

I alla andra fall än de som nämns ovan gäller inte denna allmänna invändningsrätt.

Rätt att klaga

Som registrerad kan du alltid lämna in ett klagomål till en behörig dataskyddstillsynsmyndighet om du anser att Base Affiliate har kränkt en av dina rättigheter. Den behöriga tillsynsmyndigheten i Malta är IDPC (“Office of the Information and Data Protection Commissioner”).

Utan hinder av denna rätt ber vi dig att lösa eventuella problem du har med oss ​​innan vi lämnar in ett klagomål till IDPC.

Det är viktigt att notera att trots dessa rättigheter kan Base Affiliate avslå en sådan begäran om det har rimliga skäl för ett sådant beslut. En avvisad begäran hindrar dig inte från att lämna in ett klagomål till relevant dataskyddstillsynsmyndighet.

Företagsinformation

Om du har några frågor eller kommentarer om dataskydd eller vill utöva någon av dina individuella rättigheter, vänligen kontakta oss på: alexander@baseaffliate.se eller skriv till ovanstående adresser.